Tag: neera cafe

నీరా పాలసీ ఎవరికి లాభం..?

మహోధృతంగా హృదయపూర్వకంగా పుష్పించాలి. “కల్లు”….!! నేటి సామాన్య జీవులకు, వృత్తి నైపుణ్య విధాతలకు అడుగుజనం కోణం నుంచి చూస్తే ఆర్థిక జీవన విధానం సమ్మతం అనిపించదు. “కల్లు”….!!…